สินเชื่อเคหะดีๆ

สินเชื่อเคหะดีๆ

สินเชื่อเคหะดีๆ จะเป็นยังไง ทำอะไรบ้าง

สินเชื่อเคหะดีๆ จะเป็นยังไง ทำอะไรบ้าง ไปดูขั้นตอน กันดีกว่า

ข้อดี

ซื้อที่ดิน เพื่อเตรียมพร้อม ก่อสร้างอาคาร Pool villas

ซื้อที่ดิน พร้อมอาคารหรือแฟลต

ซื้อที่ดิน และก็ก่อสร้างอาคารในที่ดินนั้น Pool Villa

ซื้อที่ดิน ที่มีตึกของผู้กู้ หรือคู่บ่าวสาว ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อก่อสร้าง หรือเพิ่มเติมอีก ซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือ เจ้าบ่าวเจ้าสาว

1. กรณีกู้เพื่อหาที่อยู่อาศัย คำมั่นสัญญาที่พักที่อาศัยด้านหลังที่ 1

สินเชื่อเคหะดีๆ

กรณีหลัก รับรองแพง ขายต่ำ มากกว่า 10 ล้านบาท

ให้กู้ได้ ไม่เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 100 ของราคาซื้อ ขายเปลี่ยน หรือราคาประเมิน หลักทรัพย์ ตามใจ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณี ที่ดินพร้อมอาคาร Phuket (RU)

ให้กู้ได้ไม่ เกินจำนวน ปริมาณร้อยละ 90 ของราคา ค้าขายหรือ ราคาประเมิน หลักทรัพย์ สุดแล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า กรณีห้องเช่า

สำหรับ บ้านพักที่อาศั ยที่แพงค้าขาย แลกตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ ปริมาณร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือราคา ประเมินหลักทรัพย์ สุดแล้วแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

กติกาที่พักอาศัยด้านหลังที่ 2 Villas Phuket

กรณีหลักประกัน แพงขาย น้อยกว่า 10 ล้านบาท วิลล่าภูเก็ต

กรณี ผ่อนหนี้คำ คำสัญญาที่อยู่ ที่อาศัยด้านหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน แปลงหรือราคา ประเมิน หลักทรัพย์

แล้วแต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่ ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต POOL VILLA PHUKET

กรณีผ่อ นหนี้สินกติกา ที่อยู่อาศัยด้านหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ ได้ไม่เกิน จำนวนร้อยละ 80 ของราคาขายหรือ

ราคาประเมิน หลักทรัพย์ แล้วแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า ในเรื่องที่ดิน พร้อมอาคาร หรือแฟลต สำหรับที่อยู่อาศัย

ที่แพง ค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่ เกินจำนวน จำนวนร้อยละ 80 ของราคา จัดจำหน่ายหรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ ราคาใด ที่ต่ำกว่า ขายวิลล่าภูเก็ต

2. กรณีกู้เพื่อก่อสร้างหรือเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

สินเชื่อเคหะดีๆ

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ จำนวนร้อยละ 100 ของราคา ประเมินของ อาคารที่ก่อสร้าง หรือเพิ่มอีก ซ่อมแซม

แต่จำ เป็นจะต้องไม่เกิน อัตราส่วนตาม ที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแล้วแต่กรณี ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

3. กรณีกู้เพิ่ม

สินเชื่อเคหะดีๆ

กู้เพิ่มเติม เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ชีวิตเพื่อการันตี สินเชื่อ และเป็น ค่าเบี้ยประกัน ไฟลุก ให้กู้ได้ตาม จำนวน ที่จ่ายจริง

กู้เสริมเติม เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ไฟเผา ให้กู้ได้ตาม จำนวนที่ จ่ายจริง SALE VILLA

เนื้อหาการสมัคร

เป็นผู้ฝาก เงินจำพวก เผื่อเรียกของ แบงค์ POOL VILLA PHUKET

แก่ครบ 20 ปีขึ้นไป และก็เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับช่วงเวลา ที่ผ่อนส่ง เงินกู้ยืมจำต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบ วิชาชีพเฉพาะ ดังต่อไปนี้ กรุ๊ปวิชาชีพ หมอ ที่ประกอบ วิชาชีพหมอ หมอฟัน สัตวแพทย์ และก็ เภสัชกร

โดยขึ้น ทะเบียนและก็ ได้รับเอกสารสิทธิ์ ประกอบวิชาชีพ หมอ จากแพทยที่ประชุม ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยที่ประชุม มาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี PHUKET VILLA

กรุ๊ปเราราช การอัยการ และก็เราราช การตุลาการ กรุ๊ปวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพ นักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือ นักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย)

กับสาย การบิน พานิชย์ โดยได้รับ เอกสารสิทธิ์ นักบินพานิชย์จาก กรมการขน ส่งทางอากาศ กระทรวง การติดต่อสื่อสารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขายบ้านภูเก็ต

กรุ๊ปวิชา ชีพวิศวกร ที่ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรม โดยได้รับ ใบอนุมัติประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จากที่ประชุมวิศวกร ไม่น้อยกว่า 1 ปี บ้าน

คุณครู มหาวิทยาลัย ระดับผู้ ช่วยศ.จ. หรือเปรียบเทียบ เท่าขึ้นไป ควรจะมีรายได้ที่ พิสูจน์ได้ทั้งยังราย ได้จากค่าจ้างรายเดือน / รายได้เสริม / รายได้จากกิจการค้า

มีประวัติ ทางการ เงินที่ดี จำต้องไม่อยู่ ระหว่างการ สอบปากคำความ ผิดทางระเบียบ ทางจริยธรรม หรือถูก เลิกใบอนุมัติ ประกอบ วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

Author: admin